ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor Ochrony Danych

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2022-01-05

Ogłoszono dnia: 2022-01-05

Termin składania dokumentów: 2022-01-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: 16

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie, 
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku, 
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Nieposzlakowana opinia,
 7. Wykształcenie: wyższe,
 8. Co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 9. Znajomość przepisów prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych w zakresie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 10. Wiedza z zakresu funkcjonowania systemów informatycznych,
 11. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 12. Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office, obsługa poczty elektronicznej.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność planowania i organizacji pracy,
 2. Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
 3. Własna inicjatywa,
 4. Komunikatywność i odpowiedzialność,
 5. Umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywając na nich na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 2. Tworzenie, wdrażanie i aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa z zakresu ochrony danych osobowych,
 3. Tworzenie, uzgadnianie i wdrażanie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa,
 4. Udział w procesie szacowania ryzyka zgodnie z przyjętą metodyką,
 5. Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników administratora,
 6. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku zaistnienia naruszeń w systemie zabezpieczeń.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w wymiarze 1 etatu,
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. Miejsce pracy: siedziba Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A, 65-552 Zielona Góra
 4. Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, 
 5. Specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych,
  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej). Zgoda może być sformułowana w następujący sposób: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/-em w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”
 5. Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-21 15:00:00
b. Sposób:
 1. Dokumenty z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora Ochrony Danych” należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A, 65-552 Zielona Góra,
 2. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze,
 3. List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 5. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone (pod względem formalnym), będą powiadomione o terminie rozmowy,
 6. Dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów, którzy nie wygrają naboru, będą odsyłane pocztą po zakończeniu rekrutacji.
 7. Termin: do dnia 21.01.2022 r.
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A, 65-552 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru znajdować się będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze (www.bip.cuw.zielonagora.pl).

Załączniki