ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2021-09-02

Ogłoszono dnia: 2021-09-02

Termin składania dokumentów: 2021-09-15 15:00:00

Nr ogłoszenia: 15

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Nieposzlakowana opinia,
 7. Wykształcenie - wyższe, preferowane kierunki: rachunkowość, finanse,
 8. Znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawa budżetowa, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku od towarów i usług,
 9. Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, programu Finanse firmy Vulcan, Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej.
b. Wymagania dodatkowe:
Samodzielność, rzetelność, komunikatywność, wysoka kultura osobista. 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowe:
 1. Wykonywanie zadań w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości,
 2. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 3. Prowadzenie księgowości jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze,
 4. Przygotowywanie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze,
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 7. Sporządzanie kalkulacji dochodów i wydatków,
 8. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz statystyki publicznej.
Dodatkowe:
 1. Żądanie od innych pracowników informacji w formie ustnej lub pisemnej i niezbędnych wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
 2. Wnioskowanie do kierownika jednostki o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,      
 3. Dostęp i uprawnienia użytkownika do systemów informatycznych Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, Internetu i poczty elektronicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w wymiarze 1 etatu,
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. Miejsce pracy: siedziba Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A, 65-552 Zielona Góra,
 4. Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, 
 5. Specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych umieścili Państwo szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Dane należące do szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe) to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Zgoda może być sformułowana w następujący sposób:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/-em w dokumentach rekrutacyjnych (data i podpis).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-09-15 15:00:00
b. Sposób:
 1. Dokumenty z dopiskiem „nabór na stanowisko - referent” należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze,
  ul. Zachodnia 63A, 65-552 Zielona Góra,
 2. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze,
 3. List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 5. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone (pod względem formalnym), będą powiadomione o terminie rozmowy,
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wyłonieni w drodze naboru, będą odsyłane pocztą po zakończeniu rekrutacji. 
​Termin: do dnia 15 września 2021 r.
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A, 65-552 Zielona Góra.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru znajdować się będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze (www.bip.cuw.zielonagora.pl).

Załączniki