ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kadry

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2020-07-14

Ogłoszono dnia: 2020-07-14

Termin składania dokumentów: 2020-07-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: 12

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, 
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku, 
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 6. lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. wykształcenie : wyższe
 9. co najmniej 5 letni  staż pracy w dziale kadr;
 10. znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych: Ustawa Karta Nauczyciela ,Ustawa Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o systemie Oświaty
 11. znajomość obsługi pakietu Office, programu Vulcan, programu Płatnik, programu sprawozdawczego GUS, umiejętność sporządzania deklaracji do PFRON
b. Wymagania dodatkowe:
samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność,kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista, umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
b) prowadzenie akt osobowych,
c) ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat,
urlopu dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalnej,
d) prowadzenie ewidencji czasu pracy,
e) kierowanie na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ich ważności,
f) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych,
g) opracowywanie regulaminów z zakresu spraw kadrowych.
a) dostęp i uprawnienia użytkownika  do  systemów informatycznych  CUW, Internetu i poczty elektronicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A, 65-552 Zielona Góra;
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze.

V. Wymagane dokumenty:

-list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 t. j.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
-kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
-oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
-oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje dotyczące zdrowia).
 
Oświadczenia może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-07-27 15:00:00
b. Sposób:
 1. dokumenty z dopiskiem „nabór na stanowisko - specjalista” należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Centrum Usług Wspólnych, ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra,
 2. w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze,
 3. list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 5. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone (pod względem formalnym), będą powiadomione o terminie rozmowy,
 6. dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów, którzy nie wygrają naboru będą odsyłane pocztą po zakończeniu rekrutacji. 
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych, ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru znajdować się będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze (www.bip.cuw.zielonagora.pl).

Załączniki