ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 9Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. płac

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2018-07-06

Ogłoszono dnia: 2018-07-06 przez Kadry CUW

Termin składania dokumentów: 2018-07-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: 9

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 2. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie : średnie lub
 7. udokumentowany minimum 5 letni staż pracy,
 8. znajomość przepisów prawa z zakresu Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, ustawyo pracownikach samorządowych, ustawy o systemie oświaty, znajomość przepisóww zakresie ustawy ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 9. biegła obsługa komputera
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi programu Vulcan- płace, Płatnik ZUS, Word, Exel, obsługa poczty elektronicznej,
 2. umiejętność sporządzania sprawozdań płacowych,
 3. umiejętność sporządzania sprawozdań statystycznych GUS,
 4. samodzielność, rzetelność, komunikatywność ,
 5. wysoka kultura osobista ,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. w oparciu o otrzymane dokumenty kadrowe nalicza wynagrodzenia zasadnicze, premię, dodatki stażowe, funkcyjne, godziny nadliczbowe, dodatki za wychowawstwo itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. nalicza ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe, dodatki wyrównawcze do najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej , itp.
 3. nalicza pracownikom zasiłki z ubezpieczenia społecznego tj. chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. dokonuje potrąceń z wynagrodzeń tj. składek związkowych, składek PZU, składeki pożyczek z KZP, pożyczek mieszkaniowych orazsporządza ich wykazy,
 5. w ustalonych terminach sporządza listy płac, wyrównań , zasiłków itp.
 6. sporządza listy płac i rozlicza wypłaty z ZFŚS przyznane zatrudnionym pracownikom,
 7. przygotowuje przelewy potrąconych kwot oraz przelewy wynagrodzeń na konta osobiste pracowników,
 8. w obowiązujących terminach nalicza zobowiązania wobec ZUS, przygotowuje dokumentację rozliczeniową oraz przelewy naliczonych składek, zgodniez obowiązującymi przepisami,
 9. w obowiązujących terminach nalicza, potrąca i rozlicza z Urzędem Skarbowym zaliczki podatku dochodowego zatrudnionych pracowników, w oparciuo obowiązujące przepisy,
 10. w obowiązujących terminach sporządza deklaracje rozliczeniowe dotyczące przekazanych kwot podatku dochodowego PIT-4,
 11. prowadzi kartoteki wynagrodzeń, wypłaconych zasiłków, wypłat z tytułu absencji pracowników, itp.,
 12. wystawia zaświadczenia o wysokości zarobków,
 13. wystawia zaświadczenia do ZUS o wysokości dochodów osiąganych przez emerytówi rencistów,
 14. sporządza meldunki płacowe oraz współuczestniczy w sporządzaniu sprawozdań finansowych dotyczących wydatków płacowych,
 15. uzgadnia z Głównym Księgowym naliczenia wydatków płacowych,
zakres uprawnień :
dostęp i uprawnienia   użytkownika  do  systemów  informatycznych  CUW,  Internetu  i poczty elektronicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu,
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. miejsce pracy: siedziba Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A,
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 5. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Centrum Usług Wspólnych proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Centrum Usług Wspólnych przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 6. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
  -Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Centrum Usług Wspólnych przez okres najbliższych 9 miesięcy.
  -Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-20 00:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A;

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z przewodniczącymkomisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 966, email: R.Rabeda@cuw.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnychpo wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze (www.bip.cuw.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą lub będą do odbioru osobiście w Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.
« powrót do poprzedniej strony