ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 8Drukuj informację Ogłoszenie numer: 8

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor Ochrony Danych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 3

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2018-03-29

Ogłoszono dnia: 2018-03-29 przez Monika Dydyna

Termin składania dokumentów: 2018-04-12 00:00:00

Nr ogłoszenia: 8

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
c)posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
d)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) wykształcenie: średnie lub wyższe
h) posiadanie fachowej wiedzy na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełniania zadań wynikających z art. 39 RODO,
i) wiedza z zakresu funkcjonowania systemów informatycznych,
j) znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
k) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.
 
b. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność planowania i organizacji pracy,
b) umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
c) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
d) komunikatywność i odpowiedzialność,
e) umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) tworzenie , wdrażanie i aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa z zakresu ochrony danych osobowych,
b) tworzenie, uzgadnianie i wdrażanie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa,
c) udział w procesie szacowania ryzyka zgodnie z przyjętą metodyką,
d) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników,
e) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku zaistnienia naruszeń w systemie zabezpieczeń.
2) Zakres uprawnień:
a) dostęp i uprawnienia użytkownika do systemów informatycznych CUW, Internetu i poczty elektronicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

a) praca w wymiarze 1 etatu;
b) 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
c) miejsce pracy: siedziba Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A
d) umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
e) specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

a) curriculum vitae;
b) list motywacyjny;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
d) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
e) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-04-12 00:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
 
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A;
jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów : "Nabór na stanowisko Inspektor ds. ochrony danych osobowych".

VII. Informacje dodatkowe:

a) kontakt z przewodniczącymkomisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 962, email: R.Rabeda@cuw.zielona-gora.pl;
b) aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
c) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
d) informacja o wyniku naboru będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze (www.bip.cuw.zielonagora.pl);
« powrót do poprzedniej strony