ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Księgowość

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2018-02-19

Ogłoszono dnia: 2018-02-19 przez Katarzyna Dubniewska

Termin składania dokumentów: 2018-03-05 00:00:00

Nr ogłoszenia: 6

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie : wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse;
 8. udokumentowany staż pracy w księgowości;
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawa budżetowa, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku od towarów i usług;
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, programu Finanse firmy Vulcan;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność, rzetelność, komunikatywność ,
 2. wysoka kultura osobista ,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie zadań w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości,
 2. ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 3. prowadzenie księgowości jednostek obsługiwanych przez CUW,
 4. przygotowywanie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek obsługiwanych przez CUW,
 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
 6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 7. sporządzanie kalkulacji dochodów i wydatków,
 8. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz statystyki publicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-05 00:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A;
jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:  „Nabór na stanowisko księgowa”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z przewodniczącymkomisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 962, email: R.Rabeda@cuw.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnychpo wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze (www.bip.cuw.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą lub będą do odbioru osobiście w Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.
« powrót do poprzedniej strony