ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 18Drukuj informację Ogłoszenie numer: 18

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2023-03-06

Ogłoszono dnia: 2023-03-06

Termin składania dokumentów: 2023-03-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: 18

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, 
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku, 
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie: średnie
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 9. znajomość obsługi pakietu Office, programu Kadry Vulcan, programu Płatnik, programu sprawozdawczego GUS, PFRON, PPK.
b. Wymagania dodatkowe:
samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista, umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 2. prowadzenie akt osobowych,
 3. ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat, urlopu dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalnej,
 4. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 5. kierowanie na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ich ważności,
 6. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych,
 7. opracowywanie regulaminów z zakresu spraw kadrowych.
Zakres uprawnień: dostęp i uprawnienia użytkownika do systemów informatycznych  CUW, Internetu i poczty elektronicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu,
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. miejsce pracy: siedziba Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63a,
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, 
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej). Zgoda może być sformułowana w następujący sposób: „Wyrażam zgodę* na przetwarzanie szczególnych kategorii danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/-em w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”, 
 5. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-03-20 15:00:00
b. Sposób:
 1. dokumenty z dopiskiem „Nabór na stanowisko referent w Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze” należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra,
 2. w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze,
 3. list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 5. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone (pod względem formalnym), będą powiadomione o terminie rozmowy,
 6. dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów, którzy nie wygrają naboru będą odsyłane pocztą po zakończeniu rekrutacji.
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

1. Kto przetwarza Państwa dane osobowe?          
Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze reprezentowane przez Dyrektora
ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra
nr tel.: 68 456 49 68; e-mail: R.Rabeda@cuw.zielona-gora.pl
 
2. Z kim mogą się Państwo skontaktować?            
W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się  z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
 • e-mail: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl
 • telefon: 880 100 339
 • pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Inspektor nie udziela jednak informacji dotyczących przebiegu rekrutacji do jednostki.
 
3. W jakim celu i na jakiej podstawie chcemy uzyskać dane osobowe?     
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] oraz przepisach dotyczących zatrudniania pracowników samorządowych[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[3]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[4] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W przypadku pozytywnego dla Pani/Pana zakończenia postępowania rekrutacyjnego, ale jeszcze przed nawiązaniem stosunku pracy[6] jest Pani/Pan obowiązana/-y przedstawić informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe[2].
 
4. Jakie mają Państwo prawa?      
Mają Państwo następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są zbierane na podstawie zgody);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
5. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 
6. Jaki będzie czas przetwarzania danych?             
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych naborach pracowników.
 
7. Czy muszą Państwo podać dane osobowe?      
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przetwarzanie informacji czy Pani/Pana dane są zamieszczone w Krajowym Rejestrze Karnym jest obowiązkowe[2] w przypadku pozytywnego dla Pani/Pana zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
8. Czy dane będą przetwarzane w sposób automatyczny?              
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.  
 
9. Czy dane będą przekazane poza Polskę?            
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
[1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.2022 r., poz. 1510 ze zm.).
[2] Art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.530).
[3] Art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO] (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
[4] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
[6] Art. 10 RODO.
« powrót do poprzedniej strony