ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 12Drukuj informację Ogłoszenie numer: 12

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2021-08-17

Ogłoszono dnia: 2021-08-17

Termin składania dokumentów: 2021-08-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: 12

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, 
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku, 
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie: średnie, wyższe, preferowane kierunki: rachunkowość, finanse;
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawa budżetowa, ustawa o finansach publicznych,
 9. ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku od towarów i usług,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, programu Finanse firmy Vulcan, Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność, rzetelność, komunikatywność,
 2. wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie zadań w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości,
 2. ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 3. prowadzenie księgowości jednostek obsługiwanych przez CUW,
 4. przygotowywanie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek obsługiwanych przez CUW,
 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
 6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 7. sporządzanie kalkulacji dochodów i wydatków,
 8. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz statystyki publicznej.
 
 1. żądanie od innych pracowników informacji w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
 2. wnioskowanie do kierownika jednostki o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.  
 3. dostęp i uprawnienia użytkownika do systemów informatycznych CUW, Internetu i poczty elektronicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu,
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. miejsce pracy: siedziba Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63a,
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, 
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych,
  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej). Zgoda może być sformułowana w następujący sposób: „Wyrażam zgodę* na przetwarzanie szczególnych kategorii danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/-em w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”,
 5. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-08-27 15:00:00
b. Sposób:
 1. dokumenty z dopiskiem „nabór na stanowisko - referent” należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Centrum Usług Wspólnych, ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra,
 2. w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze,
 3. list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 5. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone (pod względem formalnym), będą powiadomione o terminie rozmowy,
 6. dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów, którzy nie wygrają naboru będą odsyłane pocztą po zakończeniu rekrutacji.
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych, ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru znajdować się będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze (www.bip.cuw.zielonagora.pl)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony