ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 11Drukuj informację Ogłoszenie numer: 11

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2021-08-17

Ogłoszono dnia: 2021-08-17

Termin składania dokumentów: 2021-08-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: 11

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, 
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku, 
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie : średnie lub wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse;  
 8. znajomość przepisów prawa z zakresu Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, ustawy 
  o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie oświaty, znajomość przepisów  w zakresie ustawy ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 9. biegła obsługa komputera.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi programu Vulcan- płace, Płatnik ZUS, Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej, obsługa PPK,
 2. umiejętność sporządzania sprawozdań płacowych,
 3. umiejętność sporządzania sprawozdań statystycznych GUS, 
 4. samodzielność, rzetelność, komunikatywność,
 5. wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. w oparciu o otrzymane dokumenty kadrowe naliczanie wynagrodzenia zasadniczego, premii, dodatków stażowych, funkcyjnych, godzin nadliczbowych, dodatków za wychowawstwo itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. naliczanie ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe, dodatków wyrównawczych do najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej , itp,
 3. naliczanie pracownikom zasiłków z ubezpieczenia społecznego tj. chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń tj. składek związkowych, składek PZU, składek i pożyczek z KZP, pożyczek mieszkaniowych oraz składek PPK oraz  sporządzanie ich wykazów,
 5. w ustalonych terminach sporządzanie listy płac, wyrównań, zasiłków itp.
 6. sporządzanie listy płac i rozlicza wypłaty z ZFŚS przyznane zatrudnionym pracownikom,
 7. przygotowywanie przelewów potrąconych kwot oraz przelewów wynagrodzeń na konta osobiste pracowników,
 8. w obowiązujących terminach naliczanie zobowiązania wobec ZUS, przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej oraz przelewów naliczonych składek, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. w obowiązujących terminach naliczanie, potrącanie i rozliczanie z Urzędem Skarbowym zaliczek podatku dochodowego zatrudnionych pracowników, w oparciu  o obowiązujące przepisy,
 10. w obowiązujących terminach sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dotyczących przekazanych kwot podatku dochodowego PIT-4,
 11. prowadzenie kartoteki wynagrodzeń, wypłaconych zasiłków, wypłat z tytułu absencji pracowników, itp.,
 12. wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków,
 13. wystawianie zaświadczeń do ZUS o wysokości dochodów osiąganych przez emerytów i rencistów,
 14. sporządzanie meldunków płacowych oraz współuczestniczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych dotyczących wydatków płacowych,
 15. uzgadnianie z Głównym Księgowym naliczenia wydatków płacowych.
dostęp i uprawnienia użytkownika do systemów informatycznych CUW, Internetu i poczty elektronicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu,
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi  przepisami),
 3. miejsce pracy: siedziba Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63a,
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej). Zgoda może być sformułowana w następujący sposób: „Wyrażam zgodę* na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/-em w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”,
 5. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-08-27 15:00:00
b. Sposób:
 1. dokumenty z dopiskiem „nabór na stanowisko - referent ds. płac” należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Centrum Usług Wspólnych, ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra,
 2. termin składania ofert: do 27 sierpnia 2021 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze,
 3.  list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4.  do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 5.  osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone (pod względem formalnym), będą powiadomione o terminie rozmowy,
 6.  dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów, którzy nie wygrali naboru będą odsyłane poczta po zakończeniu rekrutacji.
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra 

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze (www.bip.cuw.zielonagora.pl).  

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony