ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 14Drukuj informację Ogłoszenie numer: 14

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2021-04-27

Ogłoszono dnia: 2021-04-27

Termin składania dokumentów: 2021-05-09 00:00:00

Nr ogłoszenia: 14

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, 
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku, 
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie: wyższe,
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o systemie Oświaty,
 9. znajomość obsługi pakietu Office, programu Vulcan Kadry, programu Płatnik, programu sprawozdawczego GUS oraz PFRON.
b. Wymagania dodatkowe:
samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista, umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
b) prowadzenie akt osobowych,
c) ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat, urlopu dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalnej,
d) prowadzenie ewidencji czasu pracy,
e) kierowanie na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ich ważności,
f) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych,
g) opracowywanie regulaminów z zakresu spraw kadrowych.
 
 
 
Zakres uprawnień:
a) dostęp i uprawnienia użytkownika do systemów informatycznych CUW, Internetu i poczty elektronicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu,
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. miejsce pracy: siedziba Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63a,
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, 
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
c) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (oświadczenie o wyrażeniu zgody może być zawarte w następujący sposób: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO),  
e) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-05-09 00:00:00
b. Sposób:
 1. dokumenty z dopiskiem „nabór na stanowisko - referent” należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra,
 2. w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze,
 3. list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 5. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone (pod względem formalnym), będą powiadomione o terminie rozmowy,
 6. dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów, którzy nie wygrają naboru będą odsyłane pocztą po zakończeniu rekrutacji.
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony