ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 13Drukuj informację Ogłoszenie numer: 13

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kadry

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2020-08-10

Ogłoszono dnia: 2020-08-10

Termin składania dokumentów: 2020-08-24 15:00:00

Nr ogłoszenia: 13

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, 
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
  3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku, 
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6.  nieposzlakowana opinia,
  7. wykształcenie: średnie lub wyższe,
  8. udokumentowany minimum 5 letni staż pracy w płacach lub kadrach,
  9.  znajomość przepisów prawa z zakresu Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie oświaty, znajomość przepisów w zakresie ustawy ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
  10. biegła obsługa komputera,
  11. znajomość obsługi pakietu Office, programu Vulcan Kadry Optivum, programu Płatnik, programu sprawozdawczego GUS.
b. Wymagania dodatkowe:
2. Wymagania dodatkowe
 1. znajomość obsługi programu Vulcan - płace, Vulcan - kadry, Płatnik ZUS, Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej,
 2. umiejętność sporządzania sprawozdań płacowych i kadrowych,
 3. umiejętność sporządzania sprawozdań statystycznych GUS,  
 4. samodzielność, rzetelność, komunikatywność,
 5. wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
 
1) zakres odpowiedzialności:
a) sporządzanie list płac wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół i przedszkoli, godzin ponadwymiarowych nauczycieli i innych nieperiodycznych wypłat pracowniczych.
b) miesięczne rozliczanie składek ZUS od wszystkich wypłat, sporządzanie deklaracji i przekazywanie należności do ZUS
c) miesięczne rozliczanie podatku, odprowadzanie składek do Urzędu Skarbowego.
d) roczne sporządzanie PIT-11 dla pracowników
e) roczne rozliczenie podatku od osób fizycznych PIT-4R oraz roczne rozliczanie podatku PIT-8A, PIT - 8R
f) uzgadnianie z Głównym Księgowym naliczenia wydatków płacowych,
g) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
h) prowadzenie akt osobowych,
i) ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat, urlopu dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalnej,
j) prowadzenie ewidencji czasu pracy,
k) kierowanie na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ich ważności,
l) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych. 
 
2) zakres uprawnień:           
a) dostęp i uprawnienia użytkownika do systemów informatycznych CUW, Internetu i poczty elektronicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
a) praca w wymiarze 1 etatu,
b) 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
c) miejsce pracy: siedziba Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A,
d) umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
e) specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
 
-list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 t. j.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
-kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
-oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
-oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje dotyczące zdrowia).
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-08-24 15:00:00
b. Sposób:
Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 
- w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym,
- jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów: Nabór na stanowisko specjalista ds. płac i kadr”.
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A. 

VII. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje:
 
-kontakt z przewodniczącym komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 968, email: R.Rabeda@cuw.zielona-gora.pl
-aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
-kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
-informacja o wyniku naboru będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze (www.bip.cuw.zielonagora.pl);
-dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą lub będą do odbioru osobiście w Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony