ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 11Drukuj informację Ogłoszenie numer: 11

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2019-09-09

Ogłoszono dnia: 2019-09-09

Termin składania dokumentów: 2019-09-22 00:00:00

Nr ogłoszenia: 11

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 6. lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. wykształcenie : wyższe
 9. co najmniej 5 letnistaż pracy w dziale kadr;
 10. znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych: Ustawa Karta Nauczyciela ,Ustawa Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o systemie Oświaty
 11. znajomość obsługi pakietu Office, programu Vulcan Kadry Optivum, programu Płatnik, programu sprawozdawczego GUS.
b. Wymagania dodatkowe:
samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność,  kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista, umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 2. prowadzenie akt osobowych,
 3. ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat,
 4. urlopu dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalnej,
 5. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 6. kierowanie na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ich ważności,
 7. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych,
 8. opracowywanie regulaminów z zakresu spraw kadrowych.
 9. dostęp i uprawnienia   użytkownika  do  systemów  informatycznych  CUW,  Internetu      i poczty elektronicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami );
 3. miejsce pracy: siedziba Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6

V. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych
oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji d) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
-Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-22 00:00:00
b. Sposób:
 1. dokumenty z dopiskiem „nabór na stanowisko - specjalista” należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Centrum Usług Wspólnych, ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra,
 2. w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze,
 3. list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 5. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone (pod względem formalnym), będą powiadomione o terminie rozmowy,
 6. dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów, którzy nie wygrają naboru będą odsyłane pocztą po zakończeniu rekrutacji.
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych, ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra,

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru znajdować się będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze (www.bip.cuw.zielonagora.pl);
 
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji
Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Centrum Usług Wspólnych, reprezentowane przez Dyrektora
ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra
numer telefonu: (+48) 68 45 64 968; email: R.Rabeda@cuw.zielona-gora.pl
 
 
Z kim mogą się Państwo skontaktować?
 
W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się 
z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
 • e-mail: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl
 • telefon: 880 100 339
 • pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Inspektor nie udziela jednak informacji dotyczących przebiegu rekrutacji do placówki.
W jakim celu i na jakiej podstawie chcemy uzyskać dane osobowe?
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa prac będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jakie mają Państwo prawa?
Mają Państwo następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są zbierane na podstawie zgody);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:
  ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.
 
Jaki będzie czas przetwarzania danych?
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie odsyłane pocztą. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych naborach pracowników.
 
Czy muszą Państwo podać dane osobowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
Czy dane będą przetwarzane w sposób automatyczny?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.  
Czy dane będą przekazane poza Polskę?
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
« powrót do poprzedniej strony