ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kadry

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 0,5

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2017-08-16

Ogłoszono dnia: 2017-08-16 przez Dyrektor CUW

Termin składania dokumentów: 2017-08-28 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
OGŁASZA NABÓR
 
na stanowisko starszy referent ds. kadrowych
w Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze
 
 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
  1. wymagania niezbędne:
   1. obywatelstwo polskie,
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
   3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
   5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   6.   nieposzlakowana opinia,
   7. wykształcenie : wyższe;
   8. doświadczenie zawodowe w jednostkach związanych z oświatą;
   9.   znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych: ustawa Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o systemie oświaty;
   10.  znajomość obsługi pakietu Oficce, programu Vulcan Kadry Optivum, programu Płatnik, programu System Informacji Oświatowej, programu sprawozdawczego GUS.
2) wymagania dodatkowe:
a) samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność,  kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista,
b) umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy,
;
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca w wymiarze 0,5 etatu;
  2. 20 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
  3. miejsce pracy: siedziba Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A
  4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
5) specyfika pracy: praca przy komputerze.
 1. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
1) zakres odpowiedzialności:
a) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
b) prowadzenie akt osobowych,
c) ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat, zasiłku na zagospodarowanie, urlopu dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalnej,
d) prowadzenie ewidencji czasu pracy,
e) kierowanie na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ich ważności,
f) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych,
g) opracowywanie regulaminów z zakresu spraw kadrowych.
2) zakres uprawnień :          
a) dostęp i uprawnienia   użytkownika  do  systemów  informatycznych  CUW,  Internetu  i poczty elektronicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. curriculum vitae;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
  4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
  5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;
 2. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
  1. termin: do dnia 28 sierpnia 2017 r.;
  2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
3) miejsce:
 1.  Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, ul. Zachodnia 63A;
 2. jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:  „Nabór na stanowisko starszy referent ds. kadrowych”.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych: 
W    miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia   ogłoszenia        wskaźnik           zatrudnienia        osób niepełnosprawnych wynosił  co najmniej 6 %.
 1. Dodatkowe informacje:
  1. kontakt z przewodniczącym  komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 966, email: R.Rabeda@cuw.zielona-gora.pl;
  2. aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych  po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
  3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
  4. informacja o wyniku naboru będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze (www.bip.cuw.zielonagora.pl);
dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą lub będą do odbioru osobiści w Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-08-28 00:00:00
« powrót do poprzedniej strony