ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula Informacyjna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-06-25 12:54:50 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZTWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administratorem przetwarzanych danych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, ul. Zachodnia 63A, kod pocztowy 65-552 Zielona Góra.
Podane w osobowe będą przetwarzane w celach:
 1. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze,
 2. Realizacji umów zawartych z kontrahentami Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Gorze,
Przysługuje Państwu prawo:
 1. dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. usunięcia, w przypadku gdy:
 4. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 5. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 8. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
   
 9. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   
 10. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 11. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
 12. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 13. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
   
 14. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   
 15. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
 16. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
   
 17. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   
 18. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora;
 19. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 880 100 339, email:
Należy pamiętać, iż powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
« powrót do poprzedniej strony