ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wnoszenie pism do Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze w postaci elektronicznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-28 13:59:03 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Wnoszenie pism do Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze w postaci elektronicznej
 
Pisma kierowane do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.
 
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 
Pisma utrwalone w postaci elektronicznej i przesyłane do urzędu opatruje się:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- albo podpisem osobistym.
 
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta na platformie ePUAP:
cuwzielonagora/skrytkaESP
 
 
Ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta
adres:  
 
Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 
Pisma skierowane na ogólny adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania.
 
Wymagania dla pisma wniesionego za pomocą poczty elektronicznej:
  1. musi zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie,
  2. maksymalny rozmiar wiadomości e-mail zawierającej dokument elektroniczny wraz z załącznikami, nie powinien przekraczać 20MB,
  3. format danych przyjmowanych dokumentów elektronicznych określa załącznik do rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180)
Skargi i petycje składane w trybie przewidzianym w drębnych przepisach można składać na niżej podane adresy e-mailowe
 
wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 
 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej na poniższy adres e-mailowy:
adres:
 
Sprawy związane ze składaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej reguluje Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 20176 z późn. zm.).
 
Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
 
Uwaga!
Wniosek nie musi odpowiadać żadnym szczególnym wymogom formalnym, ponieważ nie stanowi podania w rozumieniu art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie jest również wymagany podpis elektroniczny wnioskodawcy. Za skuteczne złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej pocztą  elektroniczną należy rozumieć dostarczenie wniosku do organu. Potwierdzenie dostarczenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się poprzez doręczenie wniosku za potwierdzeniem odbioru lub doręczenie z wykorzystaniem systemu ePUAP.
« powrót do poprzedniej strony